31
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Fergekaiene skal klargjøres for elektrisk drevne ferger

Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk–Rørvik for elferger.

De elektrisk drevne fergene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019. Anleggsarbeidet på fergekaiene antas startet opp i august/september i år. Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.

– Fergetrafikken skal som hovedregel gå som normalt i anleggsperioden. Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Stenging

Statens Vegvesen gikk i sommer ut med følgende informasjon:

«I forbindelse med utdyping ved Flakk fergekaianlegg, innstilles avgangene fra Flakk klokken 20.45 og 01.00 mandag t.o.m. torsdag, 17.00 og 01.00 på lørdag samt 21.00 og 01.00 på søndag. Fra Rørvik innstilles avgangene kl. 21.30 og 01.30 mandag til og med torsdag, 17.30 og 01.30 lørdag samt 21.30 og 01.30 søndag».

Det betyr at siste avgang fra Flakk blir klokken 00.00 og fra Rørvik klokken 23.00 mandag til torsdag samt lørdag og søndag.

Færre parkeringsplasser

I deler av anleggsperioden vil det bli betydelig færre parkeringsplasser på Rørvik.

– Vi skal utvide parkeringsarealet på Rørvik. For å få til dette må vi sprenge bort en del fjellmasser. I tillegg er det annen ombygging som vil påvirke tilgjengelige parkeringsplasser og oppstillingsareal for fergekø. Mens arbeidet pågår blir det færre parkeringsplasser, i perioder betydelig færre, og det må innføres et strengt regime for å følge opp feilparkerte biler, sier Johnsen.

Dette skal gjøres på Rørvik

Dagens fergekaianlegg skal bygges om. En ny dobbeltpir på 10 x 132 meter for fergeanløp på begge sider skal erstatte dagens kai. En etterlengtet reservekai blir da etablert også på Rørvik. På kaia skal det monteres to ladetårn og to automatiske fortøyningsautomater med tilhørende kabelframføring. Dybden i sjø skal økes og ny sjøbunn (løsmasser) erosjonssikres.

På land skal oppstillingsareal, kjørefelt til parkeringsplasser og felt for prioriterte kjøretøy bygges om for å tilpasses den nye fergekaia. Et nytt teknisk bygg med toalett og to aggregat/ladeutstyrhus skal etableres. Det gamle servicebygget skal rives.

Antall oppmerkede parkeringsplasser skal økes fra ca. 110 til ca. 130. Sprengningsarbeid må til for utvidelse av parkeringsarealet.

Dette skal gjøres på Flakk

Det skal etableres ladetårn og fortøyningsautomat på begge kaiene. For å få til dette, må kaiområdet bygges om og utvides for å få fundament for disse innretningene. Dybden der fergene legger til skal økes.

Dagens servicebygg skal rives, og det skal etableres nytt teknisk bygg med integrert offentlig toalett i samme område.

Infomøte

Den 13. september i år vil Statens vegvesen holde et informasjonsmøte i Prestegårdsfjøset på Stadsbygd.

– Vi ber folk som har spørsmål om å dukke opp på møtet. Der kan de stille spørsmålene direkte til oss, påpeker prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens Vegvesen.

Følg Fosenavisa på Facebook – Fosens eneste gratisavis

Del videre med venner: 

Kommentèr

Kommentarer

Comments are closed.