36
Personer smittet med Covid-19 på Fosen

Stadsbygd får over en kilometer med tunnel

Trasèen for tunnelen mellom Stadsbygd og Rørvik er nå avgjort. Fredag kom beskjeden til Rissa kommune om at Kommunal og moderniseringsdepartementet om at de «godkjenner traséalternativ 1B fra Stadsbygd kirke mot Skyåsen. Dette innebærer at innsigelsen fra Riksantikvaren tas til følge». Det skriver Rissas ordfører, Ove Vollan på sin ordfører-blogg. 

Ove Vollan skriver videre: 

Kommunaldepartementet har gått flere runder med Kulturdepartementet/Riksantikvaren, men så lenge de holder fast ved at alternativ 1A vil «medføre alvorlig forringelse av nasjonale kulturminneverdier», har dette til slutt veid tyngre enn vårt kommunestyrevedtak. Det er heller ingen ankemuligheter på dette vedtaket, slik at kommunestyrets ønske dessverre ikke ble hørt.

Samferdselsdepartementet derimot har lagt avgjørende vekt på de lokale interessene i saken, og støttet kommunestyrets vedtak om traséalternativ 1A. Men det hjalp ikke. Fokus nå er å få fortgang på veibygginga. Vi vil så fort som mulig ta kontakt med de som blir sterkest berørt av avgjørelsen om trasé 1B, slik at de kommer i dialog med veieier. Riksantikvaren har tidligere lovt at eventuelle fornminner som blir avdekket på trasevalg 1B ikke vil stoppe prosjektet. Det betyr at vårt prosjekt i Fosenvegene til ca 360 millioner nå gjennomføres.

Det er trasè 1B (til venstre) som blir valgt strekning for den nye tunnelen.

Det er trasè 1B (til venstre) som blir valgt strekning for den nye tunnelen.

Samferdselsdepartementet viser til at alternativ 1A har en svært stram linjeføring og vil gi en noe kortere vegtrasé på ca. 50 meter sammenliknet med 1B. Alternativ 1B har en mykere linjeføring og tar således mer hensyn til landskapet.

Følg Fosenavisa på Facebook:

Del videre med venner på sosiale medier:

Kommentèr

Kommentarer